Debian, after install graylog server dont startup

Hello , i have a problem with startup graylog server, i installed according to documentation:
http://docs.graylog.org/en/2.2/pages/installation/os/debian.html

//Prerequisites $ sudo echo "deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main" > /etc/apt/sources.list.d/backports.list $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade $ sudo apt-get install apt-transport-https uuid-runtime pwgen

Next:

//MongoDB $ sudo apt-get install mongodb-server

Elasticsearch

$ wget -qO - https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
$ echo "deb https://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/debian stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch-2.x.list
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch
// change name in /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml to cluster.name: graylog
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl enable elasticsearch.service
$ sudo systemctl restart elasticsearch.service

//Graylog

$ wget https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-2.2-repository_latest.deb
$ sudo dpkg -i graylog-2.2-repository_latest.deb
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install graylog-server

Keys

$ SECRET=$(pwgen -s 96 1)
$ sudo -E sed -i -e 's/password_secret =.*/password_secret = '$SECRET'/' /etc/graylog/server/server.conf
$ PASSWORD=$(echo -n password | shasum -a 256 | awk '{print $1}')
$ sudo -E sed -i -e 's/root_password_sha2 =.*/root_password_sha2 = '$PASSWORD'/' /etc/graylog/server/server.conf

//Set IP address in /etc/graylog/server/server.conf

web_listen_uri = http://xx.xx.xx.xx:9000/
rest_listen_uri = http://xx.xx.xx.xx:9000/api/

Reload Graylog

[code]
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-server.service
$ sudo systemctl start graylog-server.service

//Graylog wont startup:
sudo systemctl status graylog-server.service
● graylog-server.service - Graylog server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/graylog-server.service; enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since wto 2017-04-04 09:47:51 CEST; 3s ago
Docs: http://docs.graylog.org/
Process: 6632 ExecStart=/usr/share/graylog-server/bin/graylog-server (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 6632 (code=exited, status=1/FAILURE)[/code]

Log file was not created ;(

pablik@debian:~$ sudo ls /var/log/graylog-server/ pablik@debian:~$

hej,

without any log file no change to help.

Tomorrow i make afresh installation and give here all output information, mayby from this information you wlil by able to help me .

You need to enable mongod and start it too. Check that it is running by using command “mongo”

Mongo is started:

root@debian:/home/pablik# mongo
MongoDB shell version: 2.4.10
connecting to: test
> exit
bye
root@debian:/home/pablik#

When i will by have a moment then i will make this afresh installation and give here output

What’s the output of sudo systemctl status graylog-server.service?

Prerequisites

pablik@debian:~$ sudo apt-get install apt-transport-https uuid-runtime pwgen
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 apt-transport-https pwgen uuid-runtime
0 aktualizowanych, 3 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 230 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 392 kB miejsca na dysku.
Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main uuid-runtime amd64 2.25.2-6 [74,3 kB]
Pobieranie:2 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main apt-transport-https amd64 1.0.9.8.4 [138 kB]
Pobieranie:3 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main pwgen amd64 2.07-1 [18,1 kB]
Pobrano 230 kB w 0s (1337 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu uuid-runtime.
(Odczytywanie bazy danych ... 137740 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../uuid-runtime_2.25.2-6_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu uuid-runtime (2.25.2-6) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu apt-transport-https.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../apt-transport-https_1.0.9.8.4_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu apt-transport-https (1.0.9.8.4) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pwgen.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../pwgen_2.07-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu pwgen (2.07-1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.7.0.2-5)...
Konfigurowanie pakietu uuid-runtime (2.25.2-6) ...
Dodawanie grupy "uuidd" (GID 124)...
Gotowe.
Ostrzeżenie: Brak dostępu do podanego katalogu domowego /run/uuidd: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Dodawanie użytkownika systemowego "uuidd" (UID 118)...
Dodawanie nowego użytkownika "uuidd" (UID 118) w grupie "uuidd"...
Nie utworzono katalogu domowego "/run/uuidd".
Konfigurowanie pakietu apt-transport-https (1.0.9.8.4) ...
Konfigurowanie pakietu pwgen (2.07-1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...

MongoDB

pablik@debian:~$ sudo apt-get install mongodb-server
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
 libboost-filesystem1.55.0 libboost-program-options1.55.0 libgoogle-perftools4 libpcrecpp0 libsnappy1 libtcmalloc-minimal4 libunwind8 libv8-3.14.5
 mongodb-clients
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 libboost-filesystem1.55.0 libboost-program-options1.55.0 libgoogle-perftools4 libpcrecpp0 libsnappy1 libtcmalloc-minimal4 libunwind8 libv8-3.14.5
 mongodb-clients mongodb-server
0 aktualizowanych, 10 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 37,9 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 128 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] y
Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libboost-filesystem1.55.0 amd64 1.55.0+dfsg-3 [58,8 kB]
Pobieranie:2 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libboost-program-options1.55.0 amd64 1.55.0+dfsg-3 [143 kB]
Pobieranie:3 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libpcrecpp0 amd64 2:8.35-3.3+deb8u4 [142 kB]
Pobieranie:4 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libunwind8 amd64 1.1-3.2 [50,8 kB]
Pobieranie:5 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libtcmalloc-minimal4 amd64 2.2.1-0.2 [128 kB]
Pobieranie:6 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libgoogle-perftools4 amd64 2.2.1-0.2 [304 kB]
Pobieranie:7 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libv8-3.14.5 amd64 3.14.5.8-8.1 [1269 kB]
Pobieranie:8 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libsnappy1 amd64 1.1.2-3 [40,4 kB]
Pobieranie:9 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main mongodb-clients amd64 1:2.4.10-5 [31,8 MB]
Pobieranie:10 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main mongodb-server amd64 1:2.4.10-5 [4031 kB]
Pobrano 37,9 MB w 1s (24,6 MB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libboost-filesystem1.55.0:amd64.
(Odczytywanie bazy danych ... 137764 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libboost-filesystem1.55.0_1.55.0+dfsg-3_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libboost-filesystem1.55.0:amd64 (1.55.0+dfsg-3) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libboost-program-options1.55.0:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libboost-program-options1.55.0_1.55.0+dfsg-3_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libboost-program-options1.55.0:amd64 (1.55.0+dfsg-3) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpcrecpp0:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libpcrecpp0_2%3a8.35-3.3+deb8u4_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libpcrecpp0:amd64 (2:8.35-3.3+deb8u4) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libunwind8.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libunwind8_1.1-3.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libunwind8 (1.1-3.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libtcmalloc-minimal4.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libtcmalloc-minimal4_2.2.1-0.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libtcmalloc-minimal4 (2.2.1-0.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libgoogle-perftools4.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libgoogle-perftools4_2.2.1-0.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libgoogle-perftools4 (2.2.1-0.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libv8-3.14.5.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsnappy1.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libsnappy1_1.1.2-3_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libsnappy1 (1.1.2-3) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mongodb-clients.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../mongodb-clients_1%3a2.4.10-5_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu mongodb-clients (1:2.4.10-5) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mongodb-server.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../mongodb-server_1%3a2.4.10-5_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu mongodb-server (1:2.4.10-5) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.7.0.2-5)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...
Konfigurowanie pakietu libboost-filesystem1.55.0:amd64 (1.55.0+dfsg-3) ...
Konfigurowanie pakietu libboost-program-options1.55.0:amd64 (1.55.0+dfsg-3) ...
Konfigurowanie pakietu libpcrecpp0:amd64 (2:8.35-3.3+deb8u4) ...
Konfigurowanie pakietu libunwind8 (1.1-3.2) ...
Konfigurowanie pakietu libtcmalloc-minimal4 (2.2.1-0.2) ...
Konfigurowanie pakietu libgoogle-perftools4 (2.2.1-0.2) ...
Konfigurowanie pakietu libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1) ...
Konfigurowanie pakietu libsnappy1 (1.1.2-3) ...
Konfigurowanie pakietu mongodb-clients (1:2.4.10-5) ...
Konfigurowanie pakietu mongodb-server (1:2.4.10-5) ...
Dodawanie użytkownika systemowego "mongodb" (UID 119)...
Dodawanie nowego użytkownika "mongodb" (UID 119) w grupie "nogroup"...
Nie utworzono katalogu domowego "/home/mongodb".
Dodawanie grupy "mongodb" (GID 125)...
Gotowe.
Dodawanie użytkownika "mongodb" do grupy "mongodb"...
Dodaję nowego użytkownika mongodb do grupy mongodb
Gotowe.
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.19-18+deb8u7)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...

Elasticsearch

pablik@debian:~$ sudo apt-get install elasticsearch
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 elasticsearch
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 27,2 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 30,5 MB miejsca na dysku.
Pobieranie:1 https://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/debian/ stable/main elasticsearch all 2.4.4 [27,2 MB]
Pobrano 27,2 MB w 3s (7983 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu elasticsearch.
(Odczytywanie bazy danych ... 137882 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../elasticsearch_2.4.4_all.deb ...
Creating elasticsearch group... OK
Creating elasticsearch user... OK
Rozpakowywanie pakietu elasticsearch (2.4.4) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...
Konfigurowanie pakietu elasticsearch (2.4.4) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...

Change name in /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml and reload

pablik@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
pablik@debian:~$ sudo systemctl enable elasticsearch.service
Synchronizing state for elasticsearch.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d elasticsearch defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d elasticsearch enable
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/elasticsearch.service to /usr/lib/systemd/system/elasticsearch.service.
pablik@debian:~$ sudo systemctl restart elasticsearch.service

Graylog Server

pablik@debian:~$ sudo apt-get install graylog-server
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 graylog-server
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 97,5 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 108 MB miejsca na dysku.
Pobieranie:1 https://packages.graylog2.org/repo/debian/ stable/2.2 graylog-server all 2.2.3-1 [97,5 MB]
Pobrano 97,5 MB w 12s (8027 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu graylog-server.
(Odczytywanie bazy danych ... 137965 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../graylog-server_2.2.3-1_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu graylog-server (2.2.3-1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...
Konfigurowanie pakietu graylog-server (2.2.3-1) ...
################################################################################
Graylog does NOT start automatically!

Please run the following commands if you want to start Graylog automatically on system boot:

  sudo systemctl enable graylog-server.service

  sudo systemctl start graylog-server.service

################################################################################
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...

Generate keys

pablik@debian:~$ SECRET=$(pwgen -s 96 1)
pablik@debian:~$ sudo -E sed -i -e 's/password_secret =.*/password_secret = '$SECRET'/' /etc/graylog/server/server.conf
pablik@debian:~$ PASSWORD=$(echo -n password | shasum -a 256 | awk '{print $1}')
pablik@debian:~$ sudo -E sed -i -e 's/root_password_sha2 =.*/root_password_sha2 = '$PASSWORD'/' /etc/graylog/server/server.conf

Set IP in /etc/graylog/server/server.conf

web_listen_uri = http://0.0.0.0:9000/
rest_listen_uri = http://0.0.0.0:9000/api/

Reload

pablik@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
pablik@debian:~$ sudo systemctl enable graylog-server.service
Synchronizing state for graylog-server.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d graylog-server defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d graylog-server enable
pablik@debian:~$ sudo systemctl start graylog-server.service

Status Graylog Server

pablik@debian:~$ sudo systemctl status graylog-server.service
● graylog-server.service - Graylog server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/graylog-server.service; enabled)
  Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since wto 2017-04-11 11:13:35 CEST; 2s ago
   Docs: http://docs.graylog.org/
 Process: 5843 ExecStart=/usr/share/graylog-server/bin/graylog-server (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 5843 (code=exited, status=1/FAILURE)

kwi 11 11:13:35 debian systemd[1]: Unit graylog-server.service entered failed state.

@pablik

did you check if mongodb and elasticsearch is running and did you check what can be found in the /var/log/graylog-server/server.log?

Status MongDB

pablik@debian:/etc/init.d$ sudo ./mongodb status
● mongodb.service - An object/document-oriented database
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongodb.service; enabled)
  Active: active (running) since wto 2017-04-11 11:00:29 CEST; 1h 4min ago
   Docs: man:mongod(1)
 Main PID: 4386 (mongod)
  CGroup: /system.slice/mongodb.service
      └─4386 /usr/bin/mongod --config /etc/mongodb.conf

kwi 11 11:00:29 debian systemd[1]: Started An object/document-oriented database.
kwi 11 11:00:29 debian mongod[4386]: all output going to: /var/log/mongodb/mongodb.log

Status Elasticsearch

pablik@debian:/etc/init.d$ sudo ./elasticsearch status
● elasticsearch.service - Elasticsearch
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/elasticsearch.service; enabled)
  Active: active (running) since wto 2017-04-11 11:05:04 CEST; 59min ago
   Docs: http://www.elastic.co
 Main PID: 4752 (java)
  CGroup: /system.slice/elasticsearch.service
      └─4752 /usr/bin/java -Xms256m -Xmx1g -Djava.awt.headless=true -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:CMSInitiat...

kwi 11 11:05:04 debian systemd[1]: Starting Elasticsearch...
kwi 11 11:05:04 debian systemd[1]: Started Elasticsearch.
kwi 11 11:05:07 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:07,063][INFO ][node           ] [Bereet] version[2...3:16Z]
kwi 11 11:05:07 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:07,064][INFO ][node           ] [Bereet] initializing ...
kwi 11 11:05:07 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:07,807][INFO ][plugins         ] [Bereet] modules [...tes []
kwi 11 11:05:07 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:07,865][INFO ][env           ] [Bereet] using [1]...ootfs]
kwi 11 11:05:07 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:07,865][INFO ][env           ] [Bereet] heap size...[true]
kwi 11 11:05:09 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:09,964][INFO ][node           ] [Bereet] initialized
kwi 11 11:05:09 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:09,965][INFO ][node           ] [Bereet] starting ...
kwi 11 11:05:10 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:10,084][INFO ][transport        ] [Bereet] publish_a...:9300}
kwi 11 11:05:10 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:10,090][INFO ][discovery        ] [Bereet] graylog/f...eUrtsA
kwi 11 11:05:13 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:13,121][INFO ][cluster.service     ] [Bereet] new_maste...eived)
kwi 11 11:05:13 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:13,135][INFO ][http           ] [Bereet] publish_a...:9200}
kwi 11 11:05:13 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:13,135][INFO ][node           ] [Bereet] started
kwi 11 11:05:13 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:13,264][INFO ][gateway         ] [Bereet] recovered..._state
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

Not exist any log file:(

pablik@debian:/var/log/graylog-server$ sudo ls
pablik@debian:/var/log/graylog-server$

At least you should use a real IP for the node in graylogs setup.conf

Also, I guess you should have elasticsearch node’s IP in the setup.

I don’t know how it is packaged in Debian, but as you I would check that the elasticsearch cluster name and the corresponding settings in setup.conf match. And review all other settings in the elasticsearch.yml and setup.conf, to make sure they make sense.

I use local host:

Elasticsearch and MongoDB

netstat
tcp    0   0 127.0.0.1:27017     0.0.0.0:*        LISTEN   32258/mongod
tcp    0   0 127.0.0.1:28017     0.0.0.0:*        LISTEN   32258/mongod
tcp6    0   0 127.0.0.1:9300     :::*          LISTEN   32317/java
tcp6    0   0 127.0.0.1:9200     :::*          LISTEN   32317/java

Set IP in /etc/graylog/server/server.conf

web_listen_uri = http://127.0.0.1:9000/
rest_listen_uri = http://127.0.0.1:9000/api/

Graylog Server

root@debian:/etc/init.d# ./graylog-server restart
[ ok ] Restarting graylog-server (via systemctl): graylog-server.service.
root@debian:/etc/init.d# ./graylog-server status
● graylog-server.service - Graylog server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/graylog-server.service; enabled)
  Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since śro 2017-04-12 10:55:53 CEST; 5s ago
   Docs: http://docs.graylog.org/
 Process: 33326 ExecStart=/usr/share/graylog-server/bin/graylog-server (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 33326 (code=exited, status=1/FAILURE)

kwi 12 10:55:53 debian systemd[1]: Unit graylog-server.service entered failed state.

Try starting Graylog manually and check the output of this command:

sudo -H -u graylog /usr/share/graylog-server/bin/graylog-server

Some thing is wrong with java i think

sudo -H -u graylog /usr/share/graylog-server/bin/graylog-server
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/graylog2/bootstrap/Main : Unsupported major.min              or version 52.0
    at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:803)
    at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
    at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:442)
    at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:64)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:354)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:348)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:347)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:425)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:358)
    at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:482)

Graylog requires Java 8.

I had installed java 7 and java 8 but default was set java 7.
After change to default java 8 is startup. The all for help :wink:

You just helped me solve a 3 hour hair pulling with this command. Could not for the life of me get Graylog to output any errors, and I knew I had a java problem very similar to the OP. Starting Graylog manually with your command showed me this little nugget:

Unrecognized VM option ‘UseParNewGC’

Removed that line from the /etc/default/graylog-server file and voila!

Thanks a bunch!