Debian, after install graylog server dont startup


(Paweł) #1

Hello , i have a problem with startup graylog server, i installed according to documentation:
http://docs.graylog.org/en/2.2/pages/installation/os/debian.html

//Prerequisites $ sudo echo "deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main" > /etc/apt/sources.list.d/backports.list $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade $ sudo apt-get install apt-transport-https uuid-runtime pwgen

Next:

//MongoDB $ sudo apt-get install mongodb-server

Elasticsearch

$ wget -qO - https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
$ echo "deb https://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/debian stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch-2.x.list
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch
// change name in /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml to cluster.name: graylog
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl enable elasticsearch.service
$ sudo systemctl restart elasticsearch.service

//Graylog

$ wget https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-2.2-repository_latest.deb
$ sudo dpkg -i graylog-2.2-repository_latest.deb
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install graylog-server

Keys

$ SECRET=$(pwgen -s 96 1)
$ sudo -E sed -i -e 's/password_secret =.*/password_secret = '$SECRET'/' /etc/graylog/server/server.conf
$ PASSWORD=$(echo -n password | shasum -a 256 | awk '{print $1}')
$ sudo -E sed -i -e 's/root_password_sha2 =.*/root_password_sha2 = '$PASSWORD'/' /etc/graylog/server/server.conf

//Set IP address in /etc/graylog/server/server.conf

web_listen_uri = http://xx.xx.xx.xx:9000/
rest_listen_uri = http://xx.xx.xx.xx:9000/api/

Reload Graylog

[code]
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-server.service
$ sudo systemctl start graylog-server.service

//Graylog wont startup:
sudo systemctl status graylog-server.service
● graylog-server.service - Graylog server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/graylog-server.service; enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since wto 2017-04-04 09:47:51 CEST; 3s ago
Docs: http://docs.graylog.org/
Process: 6632 ExecStart=/usr/share/graylog-server/bin/graylog-server (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 6632 (code=exited, status=1/FAILURE)[/code]

Log file was not created ;(

pablik@debian:~$ sudo ls /var/log/graylog-server/ pablik@debian:~$


(Jan Doberstein) #2

hej,

without any log file no change to help.


(Paweł) #3

Tomorrow i make afresh installation and give here all output information, mayby from this information you wlil by able to help me .


#4

You need to enable mongod and start it too. Check that it is running by using command “mongo”


(Paweł) #5

Mongo is started:

root@debian:/home/pablik# mongo
MongoDB shell version: 2.4.10
connecting to: test
> exit
bye
root@debian:/home/pablik#

When i will by have a moment then i will make this afresh installation and give here output


(Jochen) #6

What’s the output of sudo systemctl status graylog-server.service?


(Paweł) #7

Prerequisites

pablik@debian:~$ sudo apt-get install apt-transport-https uuid-runtime pwgen
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 apt-transport-https pwgen uuid-runtime
0 aktualizowanych, 3 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 230 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 392 kB miejsca na dysku.
Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main uuid-runtime amd64 2.25.2-6 [74,3 kB]
Pobieranie:2 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main apt-transport-https amd64 1.0.9.8.4 [138 kB]
Pobieranie:3 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main pwgen amd64 2.07-1 [18,1 kB]
Pobrano 230 kB w 0s (1337 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu uuid-runtime.
(Odczytywanie bazy danych ... 137740 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../uuid-runtime_2.25.2-6_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu uuid-runtime (2.25.2-6) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu apt-transport-https.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../apt-transport-https_1.0.9.8.4_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu apt-transport-https (1.0.9.8.4) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pwgen.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../pwgen_2.07-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu pwgen (2.07-1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.7.0.2-5)...
Konfigurowanie pakietu uuid-runtime (2.25.2-6) ...
Dodawanie grupy "uuidd" (GID 124)...
Gotowe.
Ostrzeżenie: Brak dostępu do podanego katalogu domowego /run/uuidd: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Dodawanie użytkownika systemowego "uuidd" (UID 118)...
Dodawanie nowego użytkownika "uuidd" (UID 118) w grupie "uuidd"...
Nie utworzono katalogu domowego "/run/uuidd".
Konfigurowanie pakietu apt-transport-https (1.0.9.8.4) ...
Konfigurowanie pakietu pwgen (2.07-1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...

MongoDB

pablik@debian:~$ sudo apt-get install mongodb-server
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
 libboost-filesystem1.55.0 libboost-program-options1.55.0 libgoogle-perftools4 libpcrecpp0 libsnappy1 libtcmalloc-minimal4 libunwind8 libv8-3.14.5
 mongodb-clients
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 libboost-filesystem1.55.0 libboost-program-options1.55.0 libgoogle-perftools4 libpcrecpp0 libsnappy1 libtcmalloc-minimal4 libunwind8 libv8-3.14.5
 mongodb-clients mongodb-server
0 aktualizowanych, 10 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 37,9 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 128 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] y
Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libboost-filesystem1.55.0 amd64 1.55.0+dfsg-3 [58,8 kB]
Pobieranie:2 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libboost-program-options1.55.0 amd64 1.55.0+dfsg-3 [143 kB]
Pobieranie:3 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libpcrecpp0 amd64 2:8.35-3.3+deb8u4 [142 kB]
Pobieranie:4 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libunwind8 amd64 1.1-3.2 [50,8 kB]
Pobieranie:5 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libtcmalloc-minimal4 amd64 2.2.1-0.2 [128 kB]
Pobieranie:6 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libgoogle-perftools4 amd64 2.2.1-0.2 [304 kB]
Pobieranie:7 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libv8-3.14.5 amd64 3.14.5.8-8.1 [1269 kB]
Pobieranie:8 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main libsnappy1 amd64 1.1.2-3 [40,4 kB]
Pobieranie:9 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main mongodb-clients amd64 1:2.4.10-5 [31,8 MB]
Pobieranie:10 http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie/main mongodb-server amd64 1:2.4.10-5 [4031 kB]
Pobrano 37,9 MB w 1s (24,6 MB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libboost-filesystem1.55.0:amd64.
(Odczytywanie bazy danych ... 137764 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libboost-filesystem1.55.0_1.55.0+dfsg-3_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libboost-filesystem1.55.0:amd64 (1.55.0+dfsg-3) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libboost-program-options1.55.0:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libboost-program-options1.55.0_1.55.0+dfsg-3_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libboost-program-options1.55.0:amd64 (1.55.0+dfsg-3) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpcrecpp0:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libpcrecpp0_2%3a8.35-3.3+deb8u4_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libpcrecpp0:amd64 (2:8.35-3.3+deb8u4) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libunwind8.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libunwind8_1.1-3.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libunwind8 (1.1-3.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libtcmalloc-minimal4.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libtcmalloc-minimal4_2.2.1-0.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libtcmalloc-minimal4 (2.2.1-0.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libgoogle-perftools4.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libgoogle-perftools4_2.2.1-0.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libgoogle-perftools4 (2.2.1-0.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libv8-3.14.5.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsnappy1.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libsnappy1_1.1.2-3_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libsnappy1 (1.1.2-3) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mongodb-clients.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../mongodb-clients_1%3a2.4.10-5_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu mongodb-clients (1:2.4.10-5) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mongodb-server.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../mongodb-server_1%3a2.4.10-5_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu mongodb-server (1:2.4.10-5) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.7.0.2-5)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...
Konfigurowanie pakietu libboost-filesystem1.55.0:amd64 (1.55.0+dfsg-3) ...
Konfigurowanie pakietu libboost-program-options1.55.0:amd64 (1.55.0+dfsg-3) ...
Konfigurowanie pakietu libpcrecpp0:amd64 (2:8.35-3.3+deb8u4) ...
Konfigurowanie pakietu libunwind8 (1.1-3.2) ...
Konfigurowanie pakietu libtcmalloc-minimal4 (2.2.1-0.2) ...
Konfigurowanie pakietu libgoogle-perftools4 (2.2.1-0.2) ...
Konfigurowanie pakietu libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1) ...
Konfigurowanie pakietu libsnappy1 (1.1.2-3) ...
Konfigurowanie pakietu mongodb-clients (1:2.4.10-5) ...
Konfigurowanie pakietu mongodb-server (1:2.4.10-5) ...
Dodawanie użytkownika systemowego "mongodb" (UID 119)...
Dodawanie nowego użytkownika "mongodb" (UID 119) w grupie "nogroup"...
Nie utworzono katalogu domowego "/home/mongodb".
Dodawanie grupy "mongodb" (GID 125)...
Gotowe.
Dodawanie użytkownika "mongodb" do grupy "mongodb"...
Dodaję nowego użytkownika mongodb do grupy mongodb
Gotowe.
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.19-18+deb8u7)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...

Elasticsearch

pablik@debian:~$ sudo apt-get install elasticsearch
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 elasticsearch
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 27,2 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 30,5 MB miejsca na dysku.
Pobieranie:1 https://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/debian/ stable/main elasticsearch all 2.4.4 [27,2 MB]
Pobrano 27,2 MB w 3s (7983 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu elasticsearch.
(Odczytywanie bazy danych ... 137882 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../elasticsearch_2.4.4_all.deb ...
Creating elasticsearch group... OK
Creating elasticsearch user... OK
Rozpakowywanie pakietu elasticsearch (2.4.4) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...
Konfigurowanie pakietu elasticsearch (2.4.4) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...

Change name in /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml and reload

pablik@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
pablik@debian:~$ sudo systemctl enable elasticsearch.service
Synchronizing state for elasticsearch.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d elasticsearch defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d elasticsearch enable
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/elasticsearch.service to /usr/lib/systemd/system/elasticsearch.service.
pablik@debian:~$ sudo systemctl restart elasticsearch.service

Graylog Server

pablik@debian:~$ sudo apt-get install graylog-server
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 graylog-server
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 97,5 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 108 MB miejsca na dysku.
Pobieranie:1 https://packages.graylog2.org/repo/debian/ stable/2.2 graylog-server all 2.2.3-1 [97,5 MB]
Pobrano 97,5 MB w 12s (8027 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu graylog-server.
(Odczytywanie bazy danych ... 137965 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../graylog-server_2.2.3-1_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu graylog-server (2.2.3-1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...
Konfigurowanie pakietu graylog-server (2.2.3-1) ...
################################################################################
Graylog does NOT start automatically!

Please run the following commands if you want to start Graylog automatically on system boot:

  sudo systemctl enable graylog-server.service

  sudo systemctl start graylog-server.service

################################################################################
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (215-17+deb8u6)...

Generate keys

pablik@debian:~$ SECRET=$(pwgen -s 96 1)
pablik@debian:~$ sudo -E sed -i -e 's/password_secret =.*/password_secret = '$SECRET'/' /etc/graylog/server/server.conf
pablik@debian:~$ PASSWORD=$(echo -n password | shasum -a 256 | awk '{print $1}')
pablik@debian:~$ sudo -E sed -i -e 's/root_password_sha2 =.*/root_password_sha2 = '$PASSWORD'/' /etc/graylog/server/server.conf

Set IP in /etc/graylog/server/server.conf

web_listen_uri = http://0.0.0.0:9000/
rest_listen_uri = http://0.0.0.0:9000/api/

Reload

pablik@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
pablik@debian:~$ sudo systemctl enable graylog-server.service
Synchronizing state for graylog-server.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d graylog-server defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d graylog-server enable
pablik@debian:~$ sudo systemctl start graylog-server.service

Status Graylog Server

pablik@debian:~$ sudo systemctl status graylog-server.service
● graylog-server.service - Graylog server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/graylog-server.service; enabled)
  Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since wto 2017-04-11 11:13:35 CEST; 2s ago
   Docs: http://docs.graylog.org/
 Process: 5843 ExecStart=/usr/share/graylog-server/bin/graylog-server (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 5843 (code=exited, status=1/FAILURE)

kwi 11 11:13:35 debian systemd[1]: Unit graylog-server.service entered failed state.

(Jan Doberstein) #8

@pablik

did you check if mongodb and elasticsearch is running and did you check what can be found in the /var/log/graylog-server/server.log?


(Paweł) #9

Status MongDB

pablik@debian:/etc/init.d$ sudo ./mongodb status
● mongodb.service - An object/document-oriented database
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongodb.service; enabled)
  Active: active (running) since wto 2017-04-11 11:00:29 CEST; 1h 4min ago
   Docs: man:mongod(1)
 Main PID: 4386 (mongod)
  CGroup: /system.slice/mongodb.service
      └─4386 /usr/bin/mongod --config /etc/mongodb.conf

kwi 11 11:00:29 debian systemd[1]: Started An object/document-oriented database.
kwi 11 11:00:29 debian mongod[4386]: all output going to: /var/log/mongodb/mongodb.log

Status Elasticsearch

pablik@debian:/etc/init.d$ sudo ./elasticsearch status
● elasticsearch.service - Elasticsearch
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/elasticsearch.service; enabled)
  Active: active (running) since wto 2017-04-11 11:05:04 CEST; 59min ago
   Docs: http://www.elastic.co
 Main PID: 4752 (java)
  CGroup: /system.slice/elasticsearch.service
      └─4752 /usr/bin/java -Xms256m -Xmx1g -Djava.awt.headless=true -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:CMSInitiat...

kwi 11 11:05:04 debian systemd[1]: Starting Elasticsearch...
kwi 11 11:05:04 debian systemd[1]: Started Elasticsearch.
kwi 11 11:05:07 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:07,063][INFO ][node           ] [Bereet] version[2...3:16Z]
kwi 11 11:05:07 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:07,064][INFO ][node           ] [Bereet] initializing ...
kwi 11 11:05:07 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:07,807][INFO ][plugins         ] [Bereet] modules [...tes []
kwi 11 11:05:07 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:07,865][INFO ][env           ] [Bereet] using [1]...ootfs]
kwi 11 11:05:07 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:07,865][INFO ][env           ] [Bereet] heap size...[true]
kwi 11 11:05:09 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:09,964][INFO ][node           ] [Bereet] initialized
kwi 11 11:05:09 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:09,965][INFO ][node           ] [Bereet] starting ...
kwi 11 11:05:10 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:10,084][INFO ][transport        ] [Bereet] publish_a...:9300}
kwi 11 11:05:10 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:10,090][INFO ][discovery        ] [Bereet] graylog/f...eUrtsA
kwi 11 11:05:13 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:13,121][INFO ][cluster.service     ] [Bereet] new_maste...eived)
kwi 11 11:05:13 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:13,135][INFO ][http           ] [Bereet] publish_a...:9200}
kwi 11 11:05:13 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:13,135][INFO ][node           ] [Bereet] started
kwi 11 11:05:13 debian elasticsearch[4752]: [2017-04-11 11:05:13,264][INFO ][gateway         ] [Bereet] recovered..._state
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

Not exist any log file:(

pablik@debian:/var/log/graylog-server$ sudo ls
pablik@debian:/var/log/graylog-server$

#10

At least you should use a real IP for the node in graylogs setup.conf

Also, I guess you should have elasticsearch node’s IP in the setup.

I don’t know how it is packaged in Debian, but as you I would check that the elasticsearch cluster name and the corresponding settings in setup.conf match. And review all other settings in the elasticsearch.yml and setup.conf, to make sure they make sense.


(Paweł) #11

I use local host:

Elasticsearch and MongoDB

netstat
tcp    0   0 127.0.0.1:27017     0.0.0.0:*        LISTEN   32258/mongod
tcp    0   0 127.0.0.1:28017     0.0.0.0:*        LISTEN   32258/mongod
tcp6    0   0 127.0.0.1:9300     :::*          LISTEN   32317/java
tcp6    0   0 127.0.0.1:9200     :::*          LISTEN   32317/java

Set IP in /etc/graylog/server/server.conf

web_listen_uri = http://127.0.0.1:9000/
rest_listen_uri = http://127.0.0.1:9000/api/

Graylog Server

root@debian:/etc/init.d# ./graylog-server restart
[ ok ] Restarting graylog-server (via systemctl): graylog-server.service.
root@debian:/etc/init.d# ./graylog-server status
● graylog-server.service - Graylog server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/graylog-server.service; enabled)
  Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since śro 2017-04-12 10:55:53 CEST; 5s ago
   Docs: http://docs.graylog.org/
 Process: 33326 ExecStart=/usr/share/graylog-server/bin/graylog-server (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 33326 (code=exited, status=1/FAILURE)

kwi 12 10:55:53 debian systemd[1]: Unit graylog-server.service entered failed state.

(Jochen) #12

Try starting Graylog manually and check the output of this command:

sudo -H -u graylog /usr/share/graylog-server/bin/graylog-server

(Paweł) #13

Some thing is wrong with java i think

sudo -H -u graylog /usr/share/graylog-server/bin/graylog-server
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/graylog2/bootstrap/Main : Unsupported major.min              or version 52.0
    at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:803)
    at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
    at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:442)
    at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:64)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:354)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:348)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:347)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:425)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:358)
    at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:482)

(Jochen) #14

Graylog requires Java 8.


(Paweł) #15

I had installed java 7 and java 8 but default was set java 7.
After change to default java 8 is startup. The all for help :wink: